Moje konto Moje konto
Koszyk jest pusty
Szybki kontakt

kontakt@pompylublin.pl

tel. 81 307 60 80

 

Coś o nas

Oferujemy za bardzo rozsądną cenę dobrej jakości pompy głębinowe, powierzchniowe, oraz pompy do szamba, hydrofory. W sprzedaży posiadamy głównie pompy OMNIGENA i IBO. Zachęcamy do kontaktu.

 

 

 

 

Regulamin

 

Obowiązuje od 29 marca 2021r

 

Zakres zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

  

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu.

 2. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.

 3. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.

 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 

a) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

 

b) niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego;

 

c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;

 

d) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,

 

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

 

Sprzedający może pozbawić Klienta prawa korzystania z serwisu, w przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówień lub w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w punkcie 4 powyżej. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

 

  

5. W przypadku niemożliwości wykonania zamówienia, wobec braku dostępności wybranego Towaru, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym Klient otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e – mail. Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona w terminie 3 dni od dnia skutecznego poinformowania Klienta o niemożliwości zrealizowania zamówienia.

 

6. Czas realizacji: gdy towar jest na miejscu (przy towarze napisane 24h) wysyłamy niezwłocznie do 24h, gdy towar jest w dostępności 48h, przy przedpłacie na konto wysyłamy niezwłocznie, przy pobraniu do 72godzin (musimy sprowadzić towar od producenta,przy przedpłacie jest on wysyłany bezpośrednio od producenta)

 

Firma kurierska DPD deklaruje dostarczenie w dzień powszedni w ciągu 24h

 

7. W związku ze zmianami w przepisach dot podatku VAT 2014, czasem zamiast paragonów nie do przesyłek pobraniowych wystawiamy FV VAT

 

 

dostępne formy płatności:

 

 • przelew koszt wysyłki towaru do 10kg-18zł 11-30 kg- 22zł, najczęściej firmą DPD

 • paczki powyżej 31 kg - 50 kg koszt 49zł mogą być wysyłane inną firmą kurierską niż DPD

 • poprzez Payu + wartość transakcji + koszt wysyłki DPD+ 2,5% wartości płatności

 • odbiór osobisty (płatność przy odbiorze 0zł,płatność przelewem 0zł, płatność poprzez Payu + 2% wartości)

 

8. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem zawierającym numer faktury lub zamówienia (w przypadku paragonu,zwrot jego), numer konta bankowego oraz określenie niezgodności, należy odesłać na własny koszt na adres:

 

Albimedica Katarzyna Czerniak, ul. Tadeusza Piskora 18, 20-376 Lublin, NIP 862-155-27-34, Regon: 061470623, Wpis w Urzędzie Miasta Lublin tel. 81 307 60 80

 

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni od daty dostarczenia reklamowanego towaru.

 

   1. W przypadku uznania reklamacji, Klient ma prawo do:

    - zwrotu pieniążków, zwrot realizowany na konto do 3 dni

    - towar zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy i zostanie odesłany na koszt Albimedica na adres Zamawiającego. W momencie, gdy reklamowanego towaru nie będzie można naprawić bądź wymienić na nowy, dokonujemy zwrotu pieniędzy na konto Zamawiającego.

 

W każdym przypadku reklamacji prosimy jeszcze o kontakt z firmą Albimedica drogą mailową na adres kontakt@pompylublin.pl . Dołożymy wszelkich starań by znaleźć najlepsze rozwiązanie przeprowadzenia procedury reklamacyjnej.

 

10. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2 w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, zgodnie z obowiązującymi przepisami zwrot jest realizowany na koszt zwracającego. Przy zwrocie pieniązków, gdy była płatnośc wykonana przez system PAYu, płatności.pl, wtedy kwota zwraca jest pomniejszona o koszt obsługi tej formy płatności tj ok 2%.

 

11. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz ewentualne akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania, czyste, bez zadrapań.

 

 

12. W razie podejrzeń o ingerencję w produkt, produkt zostanie przesłany do autoryzowanego serwisu w celu potwierdzenia jego stanu. Gdy w serwisie zostanie stwierdzone uszkodzenie wynikające z ingerencji kupującego (np.: rozkręcanie, złe podłączenie do prądu, praca produktu w niewłaściwych warunkach) koszt ekspertyzy ponosi KUPUJĄCY)

 

13. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie i spisanie protokołu szkody.

 

14. Klient w razie omyłkowego zamówienia, jest proszony o niezwłoczne powiadomienie firmę ALBIMEDICA o takim fakcie, gdy przesyłka nie została wysłana, bez żadnych konsekwencji zamówienie jest anulowane.

 

Powyższy punkt nie dotyczy produktów zamówionych na indywidualne zamówienie a już będących w trakcie realizacji np.: pompa z długością przewodu przedłużaną na życzenie kupującego.

Jako ALBIMEDICA chronimy Twoją prywatność w trakcie korzystania z naszych usług, przestrzegamy stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, a także chronimy Twoje dane od strony technicznej.

 

Zapewniamy Cię, że nie przekazujemy Twoich danych podmiotom do tego nieuprawnionym.

Nasz system informatyczny jest zbudowany w taki sposób, by zminimalizować ryzyko utraty jakichkolwiek danych na wypadek awarii wywołanych czynnikami zewnętrznymi, np. przerw w dostawie energii elektrycznej.

 

Mamy nadzieję, że niniejsza Polityka Ochrony Prywatności pomoże Ci zrozumieć, jakie informacje gromadzimy w związku z naszymi usługami.

 

DANE OSOBOWE

 

ALBIMEDICA dba o bezpieczeństwo udostępnianych danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.

 
ALBIMEDICA zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

 

ALBIMEDICA nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim (w szczególności reklamodawcom) jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych naszych Klientów.

 

 

Dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówienia (wypisanie dowodu zakupu, przekazanie danych adresowych do przewoźnika realizującego zamówienie)

Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.

 

 

 

Polityka prywatności

Administratorem Danych Osobowych jest Katarzyna Czerniak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ALBIMEDICA Katarzyna Czerniak z zakładem głównym pod adresem: ul. Tadeusza Piskora 18, 20-376 Lublin, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 862-155-27-34, REGON: 061470623.

 

 1. Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a nasza firma jako Administrator Danych Osobowych wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).

 2. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę (Administratora Danych Osobowych), zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: kontakt@pompylublin.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora Danych Osobowych, tj. ul. Tadeusza Piskora 18, 20-376 Lublin. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:

 3. dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,

 4. zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,

 5. przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,

 6. wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

 7. W naszym Sklepie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:

 8. imię i nazwisko – podczas składania Zamówienia będą Państwo poproszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli zrealizować Zamówienie oraz abyśmy mieli możliwość kontaktu z Państwem,

 9. adres zamieszkania – jest nam potrzebny do realizacji Zamówień w postaci wysyłki zamówionego przez Państwa Produktu,

 10. numer telefonu – zdarza się, że dzwonimy do Państwa w celu potwierdzenia Zamówienia lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń (takich jak np. brak Produktu w magazynie) jednocześnie proponując najbardziej korzystne rozwiązanie,

 11. adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Państwa potwierdzenie złożenia Zamówienia oraz kontaktujemy się z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby związanej z realizowanym Zamówieniem. Jeżeli zostali Państwo abonentem naszego newslettera, będziemy również wysłać do Państwa informację handlową raz, dwa razy w miesiącu,

 12. NIP – Numer Identyfikacji podatkowej pobieramy od przedsiębiorców oraz osób, które żądają wystawienia faktury i posiadają numer NIP,

 13. adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora Sklepu internetowego w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),

 14. Nasz Sklep internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszego Sklepu internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie Sklepu internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

 15. Podanie danych wskazanych w punkcie 4. jest konieczne w następujących przypadkach:

 

 

 • przy dokonywaniu zakupu w naszym Sklepie internetowym za pomocą udostępnionego na stronie internetowej Sklepu internetowego Formularza zamówienia (Zamówienie bez logowania/rejestracji Konta),

 • w celu rejestracji Państwa w bazie Kupujących, co jest dobrowolne; w takiej sytuacji przechowujemy podane przez Państwa dane w naszej bazie, aby ułatwić Państwu w przyszłości dokonywanie zakupów w naszym Sklepie internetowym,

 • w celu skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza dostępnego w Sklepie internetowym,

 • w celu realizowania usługi (subskrypcji) newslettera – jeśli chcą być Państwo informowani o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych, mogą Państwo zostać abonentem prowadzonego przez nas newslettera; przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili mogą się Państwo z niej wypisać.

 

 

 1. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Sklepu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez naszą firmę jako Administratora Danych Osobowych w celu realizacji umów kupna-sprzedaży oraz wszelkich dodatkowych usług świadczonych na rzecz Państwa (tj. osób których dane dotyczą) i oferowanych w Sklepie internetowym. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

 3. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie poprzedzającym. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą wykonujemy ma charakter ciągły (np. subskrypcja newslettera).

 4. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą.

 5. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.

 6. Żadnych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).

 7. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz naszej firmy jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzających. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Sklepu internetowego ani dostarczać Państwu przesyłek z zamówionymi Produktami. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania podmiotom:

 8. świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Sklep internetowy,

 9. świadczącym usługi pocztowe, kurierskie i przewozowe w celu doręczania przesyłek z zamówionymi Produktami,

 10. świadczącym inne usługi na naszą rzecz jako Administratora danych osobowych, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Sklepu internetowego.

 11. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych.

 12. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych ma prawo do:

 13. dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – podając nam dane osobowe, mają Państwo prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp; nie oznacza to jednak, że mają Państwo prawo dostępu do wszystkich dokumentów, na których Państwa dane widnieją, ponieważ mogą one zawierać informacje poufne; mają jednak Państwo prawo do informacji jakie Państwa dane i w jakim celu przetwarzamy oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym pierwszą kopię wydajemy bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO pobieramy odpowiednią opłatę administracyjną odpowiadającą kosztom sporządzenia kopii,

 14. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO – jeżeli Państwa dane osobowe uległy zmianie, prosimy o poinformowanie nas jako Administratora Danych Osobowych o tym fakcie, aby posiadane przez nas dane były zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne; również w sytuacji, gdy nie nastąpiła żadna zmiana danych osobowych, ale z jakichkolwiek względów dane te są nieprawidłowe lub zostały zapisane w sposób niepoprawny (np. na skutek omyłki pisarskiej), prosimy o informację w celu poprawienia lub sprostowania takich danych,

 15. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO - innymi słowy mają Państwo prawo żądania „skasowania” danych posiadanych przez nas jako Administratora Danych Osobowych oraz prawo do wystąpienia do nas jako Administratora Danych Osobowych, abyśmy poinformowali innych administratorów, którym przekazaliśmy Państwa dane o konieczności ich usunięcia. Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy:

 

 

 

 • cele, do których dane osobowe zostały pobrane, został osiągnięty np. zrealizowaliśmy w całości zawartą z Państwem umowę sprzedaży,

 • podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych była wyłącznie zgoda, która następnie została cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, np. jeżeli wypisują się Państwo z subskrypcji newslettera i w inny sposób nie korzystają już Państwo z oferty naszej firmy,

 • wnieśli Państwo sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i uważają Państwo, że nie mamy żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych,

 • Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych – proszę pamiętać, że w takim przypadku muszą Państwo mieć podstawę do swojego żądania,

 • konieczność usunięcia Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa,

 • są Państwo osobą poniżej 13. roku życia,

 

 1. ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO – mogą się Państwo zgłosić do naszej firmy z żądaniem ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (co polegałoby na tym, że do czasu wyjaśnienia spawy nasza firma przede wszystkim jedynie by przechowywała), jeżeli:

 

 • kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych, lub

 • uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie chcą Państwo, abyśmy usuwali te dane osobowe (czyli nie korzystają Państwo z uprawnienia, o którym mowa w literze poprzedzającej), lub

 • złożyli Państwo sprzeciw, o którym mowa w lit. f niniejszego punktu, lub

 • Państwa dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np. przed sądem,

 

 1. przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO – mają Państwo prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje Państwu jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych była zgoda (np. na subskrypcję newslettera) lub dane te były przetwarzane w sposób automatyczny,

 2. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO – mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez nas danych osobowych, które dotychczas przetwarzaliśmy w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa,

 3. nie podlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO – w naszym Sklepie internetowym nie będą Państwo podlegali zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu w rozumieniu RODO, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę; dodatkowo zawsze będziemy Państwa informowali o profilowaniu, gdyby miało ono mieć miejsce,

 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO - jeżeli uznają Państwo że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszamy uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

 5. W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczamy, że zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwa prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:

 6. a) przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji np. jeżeli zamieścili Państwo swoje dane na blogu, w komentarzach itp.,

 7. b) przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez naszą firmę z obowiązków prawnych wynikającego z przepisów – nie możemy usunąć Państwa danych przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają na nas przepisy prawa,

 8. c) przetwarzanie Państwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.

 9. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę użyć właściwych zakładek w Sklepie internetowym, które pozwalają usunąć Państwa konto i dane zgromadzone w naszym Sklepie internetowym lub proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: info@dostudni.pl.

 10. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie - PUODO.

 11. Wszelkie słowa pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie naszego Sklepu internetowego, chyba że co innego wynika z treści niniejszej Polityki prywatności.

 12. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.